Privacystatement

Dit is het privacybeleid van Praktijk voor Psychologische Hulpverlening van Meer. De praktijk is een eenmanszaak op naam van Theo van Meer, gevestigd te Uden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17243660. In de praktijk zijn meerdere psychologen en een Office Manager in loondienst werkzaam. Zij hechten belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacystatement legt uit hoe zij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing.
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie de Praktijk voor psychologische hulpverlening Van Meer, persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële cliënten);
b. bezoekers aan het praktijkpand;
c. bezoekers van de website (www.meervanpsy.nl);
d. deelnemers aan bijeenkomsten van Praktijk voor psychologische hulpverlening Van Meer

2. Verwerking van persoonsgegevens.
Theo van Meer en zijn collega`s verwerken persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens intake/behandeling of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; Let op: e-mail is niet geschikt voor privacy-gevoelige informatie. Deze informatie kunt u delen middels het invullen van een aanmeldformulier (versleuteld), telefonisch, via het patiëntenportaal of tijdens een afspraak;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. door camerabeelden bij een bezoek aan het praktijkpand van Theo van Meer zijn vastgelegd. De camera bevindt zich in de hal van de praktijk, na de voordeur, om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de praktijk. Camerabeelden worden voor 12 uur opgeslagen en daarna automatisch vernietigd;
d. verzamelen diagnostische gegevens via schriftelijke vragenlijsten, Incura (Patientenportaal) en Reflectum (ROM-portal). Het gaat hier om metingen van het klachtniveau en de clienttevredenheid met als doel inzicht te krijgen in het effect van de behandeling. Theo van Meer en heeft met genoemde aanbieders van software een verwerkingsovereenkomst vastgesteld.

3. Doeleinden verwerking van gegevens.
Theo van Meer en werknemers verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact en het verstrekken van informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het in kaart brengen van de klachten en het bijhouden van voortgang middels evaluatieformulier en metingen;

4. Rechtsgrond.
Theo van Meer en werknemers verwerken persoonsgegevens op basis van:
a) toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers.
Theo van Meer van de Praktijk voor Psychologische Hulpverlening van Meer en werknemers, kunnen voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Theo van Meer persoonsgegevens verwerken. Theo van Meer sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden.
Theo van Meer en werknemers van de Praktijk voor Psychologische Hulpverlening Uden, delen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Zij delen geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER.
Theo van Meer en werknemers van de Praktijk voor Psychologische Hulpverlening van Meer, geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Theo van Meer er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens.
Theo van Meeer bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Hij hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement.
Theo van Meeer, kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website www.meervanpsy.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten.
U hebt het recht Theo van Meer van de Praktijk voor Psycholoigsche Hulpverlening van Meer en zijn werknemers, te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen door een emailbericht te sturen naar info@meervanpsy.nl . Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Theo van Meer en werknemers Praktijk voor Psychologische Hulpverlening, persoonsgegevens verwerken kunt u contact opnemen met Theo van Meer door een e-mailbericht te sturen naar info@meervanpsy.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Verklaringen afgeven
In sommige gevallen vraagt de cliënt aan de psycholoog om een verklaring af te geven over zijn/haar psychisch functioneren. Dit zijn veelal verklaringen die een materieel of juridisch belang dienen. In navolging van advies van het NIP kunnen wij een dergelijk advies niet afgeven. Reden hiervan is dat de psychologische behandeling uitsluitend gericht is op verbetering van uw gezondheid en gebaseerd is op vertrouwen. De psycholoog doet niet aan waarheidsvinding en is geen belangenbehartiger in materiële of juridische zin.

Het afgeven van dergelijke verklaringen sluit niet aan bij de primaire doelstellingen van de behandelrelatie en kan de vertrouwensrelatie beschadigen. Mocht u belang hebben bij een verklaring, dan kunt u een onafhankelijke deskundige (laten) inschakelen voor objectief onderzoek en rapportage.

Privacy-reglement en beroeps-ethiek
Een psycholoog heeft net als een arts of advocaat beroepsgeheim. Dit betekent dat u er verzekerd van kunt zijn dat uw informatie binnenskamers blijft. Dit geldt uiteraard niet alleen voor de gesprekken in de praktijk, maar ook voor de voorafgaande telefoongesprekken en de e-mail, met een vraag of met uw verhaal, die u mogelijk verstuurt. De correspondentie met uzelf, verwijzers, collega-hulpverleners en gespecialiseerde instellingen gaat via het digitale netwerk met versleuteling van gegevens.

De praktijk is tevens aangesloten bij, en houdt vast aan de beroeps-ethiek van Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Gz-psychologen (LVVP).