Praktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nlPraktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nlPraktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nlPraktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nlPraktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nl

Kwaliteitsstatuut en klachtenregeling

Kwaliteitsbewaking
Zowel het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) als de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), de De Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt), de Vereniging voor Persoonsgerichte Experientiele Psychotherapie (VPEP), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP), maar ook de overheid (Inspectie voor de Volksgezondheid) bewaken de kwaliteit en deskundigheid van onze (gz-)psychologen. Ieder van onze psychologen is lid van één van bovenstaande beroepsverenigingen.

Klachtenregeling
De praktijk kent een klachtenregeling die ondergebracht is bij de LVVP. Als u niet tevreden bent over de benadering in de praktijk dient u eerst contact op te nemen met uw behandelaar en in 2e instantie de praktijkhouder. Als u klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissies van onderstaande beroepsvereniging.

Meer informatie kunt u vinden op
lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz

en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Theo van Meer
BIG-registraties: 99045942925 (Gz- /klinisch psycholoog) 09045942916(psychotherapeut)
Overige kwalificaties: EFT-therapeut;
Basisopleiding: Ontwikkelings / klinische Psychologie
AGB-code persoonlijk: 94000326

Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Praktijk voor Psychologische Hulpverlening
E-mailadres: info@meervanpsy.nl
KvK nummer: 17243660
Website: www.meervanpsy.nl
AGB-code praktijk: 94000255

2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a. Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

2b. Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A
Categorie B

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:

De praktijk richt zich op ambulante hulpverlening aan volwassenen en ouderen met angst- en
stemmings-klachten, die doorverwezen zijn door een (huis-)arts. Binnen de praktijk hebben we
behandelmogelijkheden voor kortdurende klachtgerichte behandeling middels Cognitieve
Gedragstherapie (angst, depressiviteit) of enkelvoudig trauma (EMDR). Daarnaast bieden we
specialistische psychotherapeutische behandeling gericht op persoonlijkheidsproblematiek en/of
complex trauma (schematherapie, Emotion Focused Therapy, clientgerichte psychothereapie) . We
hebben ook een aanbod voor hulpverlening aan kinder en jeugd , vanaf de lagere school leeftijd en
adolescentie. Indicaties zijn sociaal emotionele of ontwikkelings-problematiek (angst, stemming, trauma, identiteitsproblemen). Diagnostiek vindt uitsluitend plaats in het kader van behandeling. We hebben geen aanbod voor ASS-gerelateerde klachten, verslaving of psychiatrische problematiek. Bij acute crisis of dreiging van suicide of klachten vanuit een ontwricht systeem (gezin) verwijzen wij door naar meer gespecialiseerde setting met (semi-) klinische opvangmogelijkheden.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Pervasief
Overige kindertijd
Depressie
Angst
Restgroep diagnoses
Genderidentiteitsstoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Seksuele problemen
Slaapstoornissen
Persoonlijkheid
Somatoforme stoornissen
Eetstoornis

4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: Theo van Meer, klinisch psycholoog
BIG-registratienummer: 99045942925
Indicerend regiebehandelaar 2
Naam: Theo van Meer , psychotherapeut
BIG-registratienummer: 09045942916
Indicerend regiebehandelaar 3
Naam: Yvon de Kleijn , gz-psycholoog
BIG-registratienummer: 49918995725
Indicerend regiebehandelaar 4
Naam: Famke Broeren , gz-psycholoog
BIG-registratienummer: 69920375225
Indicerend regiebehandelaar 5
Naam: Karin Welles, gz-psycholoog
BIG-registratienummer: 39063004425
Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: Theo van Meer
BIG-registratienummer: 99045942925
Coördinerend regiebehandelaar 2
Naam: Theo van Meer
BIG-registratienummer: 09045942916
Coördinerend regiebehandelaar 3
Naam: Yvon de Kleijn
BIG-registratienummer: 49918995725
Coördinerend regiebehandelaar 4
Naam: Famke Broeren
BIG-registratienummer: 69920375225
Coördinerend regiebehandelaar 5
Naam: Karin Welles
BIG-registratienummer: 39063004425
Medebehandelaar 1
Naam: Sander Spaans - Child , basispsycholoog
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Verslaving, schematherapie

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Zorggroep(en)
Anders: fysiotherapeuten, diëtisten, haptotherapeuten, sexuologen, Cesar-therapeuten, osteopaat.

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Hagro Uden/Veghel, huisartsen en POH-GGZ Medipark, Hoevenseveld, Huisartsenpraktijk Boekel,
Zorggroep Humo voor huisartsen, huisarts Boekel, psychologenpraktijk Fleuren-Jansen Boxmeer, GGZ Oost
Brabant, Sanimind Oss, Ons Welzijn Uden (AMW), ziekenhuis Bernhoven (diverse specialismen),
Revalis.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

- Geen DSM diagnose: POH-GGZ / Ons welzijn / huisarts
- Psychiatrische problematiek: Sanimind, GGZ Oost Brabant
- Ernstige Depressie: GGZ-Oost Brabant, Sanimind, huisarts (medicatie)
- Ernstige Angst/dwangklachten: Centrum voor Angst en Dwang (Venray)
- Suïcidaliteit: GGZ-Oost Brabant, Sanimind
- Chronisch somatische problematiek , UMC St. Radboud: diverse netwerken
- Triage, consultatie : Humo
- Ernstige persoonlijkheidsproblematiek: Scelta, De Viersprong

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Huisartsenpost
GGZ-crisisdienst

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: dit via communicatie met huisarts en huisartsenpost gaat.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:

Mw. F.A.J.J. Jansen : BIG 79042905425
Dhr. J.R.M.Severeijns, klinisch psycholoog BIG 39049642025
Dhr. W.J.J.M. Arts , gz-psycholoog en psychotherapeut BIG 29049295225
Mw. J.M. Becking, klinisch psycholoog / psychotherapeut BIG 59042904925
Mw. J. M. van Rijswijck, gz-psycholoog BIG 09914216925
Mw. K.E. Vlasblom , gz-psycholoog / psychotherapeut BIG 39057171825
Dhr. P.A.H. Willemsen, gz-psycholoog / psychotherapeut BIG 79066635925
Mw.. A. Laan, gz-psycholoog / psychotherapeut BIG 39917712725

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
Regelmatige intervisie - en deskundigheids- bevorderende activiteiten , waarin de ontwikkelingen op
het gebied van klinische psychologie, psychotherapie en overlappende wetenschappen (filosofie,
pedagogiek, neurologie) worden besproken en congressen, trainingen, workshops bezocht, alsmede
intercollegiale toetsing van best practice en evidence based behandeling.
Ook de actueel geldende richtlijnen en wettelijke bepalingen worden besproken en ge-update.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.meervanpsy.nl/werkwijze

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
http://www.meervanpsy.nl/werkwijze

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
http://www.meervanpsy.nl/vertrouwen

9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Wanneer er een klacht is kan een cliënt daarvoor in eerste instantie terecht bij de regiebehandelaar.
Mocht dit niet naar tevredenheid zijn dan kan de klacht gemeld worden bij de praktijkhouder Theo
van Meer. Als dit ook niet afdoende is dan kan de klacht gemeld worden via de LVVP:
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/
Link naar website:
http://www.meervanpsy.nl/generalistische-basis-ggz

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:

Binnen de praktijk nemen gekwalificeerde collega's (GZ-psychologen, klinisch psycholoog,
psychotherapeut) elkaars behandelingen over tijdens langdurige afwezigheid

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.meervanpsy.nl/aanmelden-contact

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):

- Aanmelding via aanmeldformulier: http://www.meervanpsy.nl/aanmelden-contact
- Secretariaat bevestigt aanmelding en informeert over wachttijd, procedure (email)
- Intakefunctionaris selecteert op basis van spoed, specialisme en koppelt terug
- Wachtlijstbespreking wekelijks in vergadering
- Secretariaat maakt dossier, plant afspraak in en stuurt uitnodiging
- Behandelaar doet Intake en neemt dossier over en coördineert verdere procedure
van Intake, diagnostiek, indicatiestelling en behandeling.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt)
:

Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
dat als volgt:

Onze computersoftware (Incura) voorziet in een patientenplatform, waarin de patient mee kan
kijken met zijn behandeling (inzage afspraken, behandelplan, huiswerk, informatie, evaluatie, ROMportal).
Patiënt ontvangt bij Intake een gebruikersnaam en inlogcode en kan meekijken en
communiceren met de behandelaar. Dit programma voorziet ook in effectmeting
(klachtenvragenlijsten) en tevredenheidsmeting.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Wekelijkse voortgangbespreking in teamvergadering, evaluatie via ROM-Portal (LVVP), in
patiëntenportaal Incura.

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Een effectiviteitmeting van het verloop van de klachten met de OQ-45 via het ROM-portal in mijn
zorgprogramma (Incura) met een beginmeting, tussenmeting en eindmeting. Deze worden
besproken in Intake, evaluatie en afronding. Verder vinden tijdens de gesprekken regelmatig
mondelinge evaluaties plaats.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
CQI-A via het ROM-Portal in mijn zorgprogramma (Incura)

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

15. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:

Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):

Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
zijn zorgverzekeraar/NZa:

Ja

III. Ondertekening
Naam: T.G.J. van Meer
Plaats: Uden
Datum: 13-06-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
naar waarheid heb ingevuld:

Ja

Kwaliteits-keurmerk

In 2013 en 2018 is de praktijk, met goed gevolg, gevisiteerd door een commissie van de LVVP en heeft het betreffende kwaliteitskeurmerk ontvangen dat erkend wordt door LVVP het NIP en nagenoeg alle zorgverzekeraars. Om de 5 jaar vindt een nieuwe visitatie plaats.