Kinderen & jeugd

Soms loopt het thuis, op school en/of met vrienden niet lekker waardoor het voor kinderen en jongeren en eventueel ook voor hun ouders, nodig kan zijn om hulp te zoeken. Samen met de hulpverlener wordt het probleem in kaart gebracht om vervolgens te bekijken hoe het probleem verholpen kan worden of hoe het kind, de jongere of ouders er mee kan leren omgaan.

Veel voorkomende klachten zijn:

  • gedragsproblemen (zoals slecht luisteren, woedeaanvallen, bedplassen of spijbelen)
  • schoolproblemen (zoals aandacht- en concentratie-problemen)
  • sociaal-emotionele problemen (zoals weinig weerbaar zijn, onzekerheid, angst, ruzie maken, identiteitsproblemen of zich afsluiten)
  • Klachten na een traumatische gebeurtenis (pesten, ongeluk, overlijden, ziekte)

Hulpverlening kan bestaan uit:

1. Individuele begeleiding

In individuele afspraken kan gewerkt worden aan verandering van gedrag, vergroten van zelfvertrouwen, ontwikkelen van eigenheid en verhogen van de weerbaarheid. Met jeugdigen zal gewerkt worden aan de hand van gesprekken en opdrachten. Onze kinder en jeugdpsychologe is gekwalificeerd EMDR-therapeute (traumabehandeling) en werkt ook vaker op een kortdurende oplossingsgerichte basis.

2. Ouder/gezinsbegeleiding
Parallel aan de individuele begeleiding van het kind/jeugdige kunnen oudergesprekken plaatsvinden. In deze gesprekken wordt met ouders besproken waar het kind/jeugdige in de therapie aan werkt en hoe ouders hun kind/jeugdige daarbij kunnen begeleiden. Ook los van individuele begeleiding kan in oudergesprekken, na kennismaking met het kind/jeugdige, meegedacht worden over de aanpak en opvoeding van het kind/jeugdige en is er ruimte om te spreken over de rol van ouders. Soms loopt het binnen een gezin moeizaam en kan in gesprekken met het hele gezin gekeken worden hoe manieren van met elkaar omgaan, veranderd kunnen worden.

3. Psychodiagnostiek

Testonderzoek vindt uitsluitend plaats in het kader van het behandelen van sociaal emotionele problematiek. Wij hebben geen ruimte of budget om Psychodiagnostiek uit te voeren als hoofdactiviteit in casus Intelligientie-onderzoek of onderzoek naar Autische Specifieke Stoornissen, PDD-NOS , ADHD / ADD

4. Toestemmingsverklaring gescheiden ouders

Indien ouders gescheiden zijn , kan de hulpverlening alleen starten als beide ouders daarvoor toestemming geven. Dit is wettelijk vastgelegd en vervat in de Ethische Beroepscode voor psychologen (NIP 2007). Wanneer één van de ouders niet bij de gesprekken aanwezig kan of wil zijn is schriftelijke toestemming van de afwezige ouder nodig. Dit gebeurt middels een toestemmingsverklaring die bij de kennismakingsbrief gevoegd wordt, welke u toegezonden wordt voor de eerste afspraak. Deze toestemmingsverklaring dient ingevuld en ondertekend afgegeven te worden bij aanvang van het kennismakingsgesprek.

De kosten voor psychologische behandeling en ondersteunende psychodiagnostiek worden in 2019 nagenoeg volledig vergoed vanuit het budget door de Gemeente.

Tarieven buiten de Generalistische Basisverzekering

  • Individueel consult indien er sprake is van onverzekerde zorg: € 105,25