Hoe verder na aanmelden?

Aanmelden
Na het invullen van het aanmeldformulier ontvangt u een emailbevestiging. Hierin vragen wij om de verwijzing en (wanneer er elders eerder een behandeling heeft plaatsgevonden) de verslagen door te sturen. Dat kan aangeleverd worden per mail maar ook per post. We zullen de aanmeldgegevens vermelden op een wachtlijst. De datum van aanmelden zal aangehouden worden als aanmelddatum en zal bepalend zijn voor de positie op de wachtlijst. Het is van belang dat zowel het aanmeldformulier, de verwijzing en eventuele eerdere verslagen in ons bezit zijn. Zodra de gegevens compleet zijn zal de aanmelding zo spoedig mogelijk besproken worden. Het kan namelijk voorkomen dat hulp elders beter passend is. Mocht dat het geval zijn dan ontvangt u hier een terugkoppeling over.

Het plannen van een intakegesprek
Wanneer de aanmelding compleet is en er ruimte vrijkomt in de agenda dan zal er met u telefonisch of per email contact worden opgenomen. Er zal een (vrijblijvend) intake-gesprek bij een klinisch psycholoog worden ingepland. In het eerste gesprek wordt u gevraagd een geldig legitimatiebewijs te tonen (paspoort, rijbewijs of Identiteitskaart).

Het ontvangen van de kennismakingsbrief met voorwaarden
U ontvangt na het inplannen van een intake-gesprek een mail van www.mijntherapiedossier.nl. U kan hier inloggen en de kennismakingsbrief downloaden, waarin de voorwaarden voor behandeling en gang van zaken wordt uitgelegd. Indien u het niet eens bent met de voorwaarden dient u dit expliciet voor het eerste gesprek aan te geven. Het nakomen van de afspraak houdt in dat u akkoord gaat met de voorwaarden. Op de laatste pagina van de kennismakingsbrief is een toestemmingsverklaring toegevoegd. Via dit formulier vragen we akkoord te geven voor gegevensuitwisseling met mede-behandelaren als zowel uw huisarts. U gaat hiermee akkoord door middel van het tekenen van de verklaring. Vriendelijk verzoeken we om het formulier mee te nemen tijdens het intakegesprek.

Het ontvangen van heraanmeldingsvragen en een toestemmingsformulier
Als u al eerder in behandeling bent geweest bij onze praktijk krijgt u een vragenlijst toegezonden met de vraag naar de reden van de heraanmelding en het verzoek aanvullende toelichting te geven over het effect van de vorige behandeling(en) en de voorkeuren voor het vervolg. Het is belangrijk om dit in te vullen omdat anders de heraanmelding niet effectief in behandeling genomen kan worden. Ook ontvangt u een toestemmingsformulier waarmee u toestemming kan geven zodat de behandelaar uw eerdere dossier kan inzien.

Diagnostiekconsulten
De eerste afspraken zullen bestaan uit diagnostiekconsulten. Tijdens deze afspraken zal met u besproken worden wat uw klachten op dit moment zijn en wat uw hulpvraag is. Door middel van het invullen van vragenlijsten zal bepaald worden wat voor diagnose er gekoppeld kan worden aan uw klacht(en) en of de betreffende diagnose voor vergoeding in aanmerking komt. Samen met u wordt een behandelplan opgesteld waarbij er na akkoord direct gestart zal worden met behandeling.
N.B. er vindt binnen onze praktijk geen diagnostiek plaats voor bijvoorbeeld ADD, ADHD, ASS etc.

ROM-portal: cliënttevredenheidmeting
Wij willen graag attent blijven op de kwaliteit van onze hulpverlening. Daarom vragen wij aan u om ons feedback te geven over de wijze waarop wij met u en uw vragen omgaan. Dat vragen we structureel tijdens de gesprekken en maken voor een deel ook gebruik van een online feedback instrument: het ROM-Portal. Het is mogelijk dat u een verzoek ontvangt om via email één of meerdere vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten inventariseren de zwaarte van uw klachten, de therapievoortgang en uw tevredenheid over het resultaat. Dit uiteraard op vrijwillige basis. De verzoeken per email komen binnen onder de term "Qualizorg". Mocht u deze mail niet ontvangen hebben dan is het advies om te kijken of de mail bij de ongewenste email terecht is gekomen.