Vergoeding

Kennismaking
Na een kennismaking met u wordt in één of enkele gesprekken een inventarisatie van de problemen gemaakt. Besproken wordt hoe het verdere verloop van de behandeling eruit zal zien. Dit kan advisering, onderzoek of therapie inhouden.Tijdens deze gesprekken zal ook de regiebehandelaar eenmalig aansluiten om een goede indicatie te kunnen stellen voor de zorgzwaarte (aantal gesprekken) en het behandelplan. Het aantal gesprekken hangt af van de aard en de ernst van de problematiek. Dit kan zeer kort zijn als het om een beperkt advies handelt of wat langer bij zwaardere problemen. Een gemiddelde therapie bestaat uit 5 tot 15 gesprekken. Het behandelplan is de wijze waarop uw hulpvraag het best beantwoord kan worden middels gesprekstherapie. Het behandelplan wordt met u in goed overleg vastgesteld door uw behandelaar aan het begin van het traject en de voortgang regelmatig met u geëvalueerd.

Vergoeding Psychologische Zorg
Per 01 januari 2008 is de Geestelijke Gezonheidszorg opgenomen in de Basisverzekering.

Dat betekent dat iedereen met een ziektekostenverzekering in Nederland een aantal gesprekken bij een geregistreerde GZ-psycholoog (in opleiding) , klinisch psycholoog of psychotherapeut gedeeltelijk vergoed krijgt in de basisverzekering. Het aantal gesprekken wordt bepaald op indicatie van verwijzer (huisarts, bedrijfsarts of specialist) in samenspraak met de zorgverlener.

Vanaf 2014 is er sprake van een indicatie voor één van 3 vormen van Geestelijke Gezonheidszorg

Huisartsenzorg met praktijkondersteuning GGZ

Generalistische Basis GGZ

Specialistische GGZ

Als de huisarts u onvoldoende zelf kan helpen en u verwijst in verband met een indicatie voor psychische problematiek dan schatten de psychologen van onze praktijk op basis van een eerste kennismakingsgesprek in of u in aanmerking komt voor Basis GGZ Kort, Basis GGZ Middel , Basis GGZ Intensief of Specialistische GGZ.

Basis GGZ Kort : voor klachten met een lichte ernst, licht risico en niet complex (1 tot maximaal 5 gesprekken) Basis GGZ Middel: voor matig ernstige klachten een licht/matig riscico en weinig complex (6 tot 8gesprekken) Basis GGZ Intensief: voor ernstige klachten, laag/matig risico en weinig complexiteit (9 tot 12 gesprekken).

Specialistische GGZ: voor ernstige klachten met een matig risico en complexe problematiek (b.v. wanneer er sprake is van een gediagnostiseerde stoornis in de persoonlijkheid).

De vergoeding vindt plaats door de zorgverzekeraar, zonder eigen bijdrage maar wel met aftrek van het verplicht eigen risico (van minimaal € 385,-)

De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van:

  1. Of er een contract is tussen de ziektekostenverzekering en de psychologenpraktijk
  2. De polisvoorwaarden van de door u afgesloten ziektekostenverzekering.

In de regel geldt een vergoeding voor de gesprekken tussen 50% en 100 % (na aftrek eigen risico). Er is jaarlijks slechts eenmalig vergoeding voor een psychologisch traject (kort, middel of intensief)

.

De NZA tarieven van het zorgprestatiemodel kan u vinden door op deze link te klikken.

Onze algemene voorwaarden kan u vinden door op deze link te klikken.

De Praktijk voor Psychologische Hulpverlening heeft een contract met Achmea,Aevitae (VGZ), Aon, Bewuzt, Besured, CZ, De Friesland, DSW, FBTO, inTwente, IZA, IZZ, Interpolis,Jaah,Just, MVJP, PNO, OHRA, One Underwriting (Zilveren Kruis) ONVZ, Nationale Nederlanden ,National Academic, Prolife, Promovendum, Stad Holland ,SZVK, UMC, Unive, VVAA, VGZ, Zekur, Zilveren Kruis.het zodat uw gesprekken (na aftrek van eigen risico) doorgaans voor 100 % voor vergoeding in aanmerking komen.

De praktijk heeft geen contract met de overige ziektekostenverzekeraars. Indien u verzekerd bent bij deze zorgverzekeraars, dan krijgt u de schriftelijke nota na het beeindigen van de gesprekken thuisgezonden. U kunt de nota dan zelf indienen bij de zorgverzekeraar en krijgt , na aftrek van het verplicht eigen risico, 50% - 100% vergoed afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Bij een restitutiepolis zal uw vergoeding veel hoger uitvallen dan wanneer u een naturapolis hebt.

Generalistische Basis GGZ vindt plaats op indicatie van de huisarts of het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG). Om voor vergoeding van deze vorm van klachtgerichte hulpverlening in aanmerking te komen dient u in het bezit te zijn van een verwijzing van de (huis- of bedrijfs-) arts (volwassenen), schoolarts of lid van het Basisteam Jeugd en Gezin (voor kinder en jeugd tot 18 jaar). Op de verwijzing dient vermeld te staan dat er sprake is van (het vermoeden) van een geldige diagnose voor verzekerde zorg (DSM-V diagnose). De vergoeding voor gesprekken in de Generalistische Basis GGZ vindt voor volwassen plaats door de zorgverzekeraar en voor kinder en jeugd tot 18 jaar door de Gemeente. Zoals hierboven is vermeld is de vergoeding voor de hulpverlening in de GBGGZ , zowel voor kinder en jeugd als voor volwassenen, met uitzondering van enkele niet gecontracteerde zorgverzekeraars (Menzis , Anderzorg en Azivo) doorgaans 100% (afhankelijk van de polisvoorwaarden en na aftrek van het verplicht eigen risico)

De verwijzing dient in uw bezit te zijn bij aanmelding. Het voeren van een gesprek zonder geldige verwijsbrief leidt automatisch tot een particuliere declaratie voor onverzekerde zorg.

Specialistische GGZ vindt op indicatie door de huisarts, Basisteam Jeugd en Gezin , de behandelend psychotherapeut en het behandelteam plaats en kent een aparte vergoedingsstructuur. Specilaistische GGZ is geïndiceerd als Basis GGZ onvoldoende soelaas biedt vanwege de zwaarte van de problematiek (b.v. een persoonlijkheidsstoornis) of als eerdere hulpverlening geen structurele oplossing geboden heeft.

Kort omschreven komt het erop neer dat Basis GGZ klachtgerichte en Specialistische GGZ persoonsgerichte hulpverlening betreft.

Vergoeding vindt plaats door de verzekeringsmaatschappij met aftrek van het verplichte jaarlijks eigen risico van € 385,-.

Voor meer info over psychotherapie verwijzen we naar lvvp.info

Regeling omtrent afspraken

De afspraken die u met uw behandelaar hebt gemaakt kunt u ten alle tijden terugvinden in het patiëntenpotaal. U krijgt bovendien automatisch 48 uur voor de daadwerkelijke afspraak nog een herinnering toegezonden op uw emailadres. Het annuleren van afspraken voor sessies en / of onderzoek kan zonder kosten plaatsvinden op werkdagen ten minste 48 uur voor het daadwerkelijke tijdstip van de afspraak.

Afspraken kunnen zowel telefonisch als per mail geannuleerd worden. Wij zijn te bereiken via info@meervanpsy.nl en 0413 - 255 556. Een antwoordapparaat registreert datum en tijdstip van afzeggen. De herinnering van uw afspraak per email 48 uur voor het tijdstip van de daadwerkelijke sessie moet gezien worden als een extra dienstverlening om uw geheugen op te frissen en kan niet gelden als een excuus om de afspraak alsnog kosteloos af te zeggen of te verplaatsen..

Voor afspraken die niet tijdig zijn geannuleerd worden gesprekskosten á € 50,- in rekening gebracht.

Onverzekerde Zorg

Het is ook mogelijk om zorg af te nemen die niet valt onder de verzekerde zorg en deze zorg zelf te betalen. Onze praktijk hanteert voor onverzekerde zorg onderstaande tarieven voor een consult. Tarieven voor Test-diagnostiek, onderzoeken en hulpverlening die niet valt onder verzekerde zorg (met name bij kinder en jeugd) treft u elders op deze website aan.

Particulier Tarief Onverzekerde zorg

Individueel consult 45 minuten: € 117,33
Relatiegesprek 90 minuten: € 234,66