Praktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nlPraktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nlPraktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nlPraktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nlPraktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nlPraktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nlPraktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nl

Vertrouwen

Privacy-reglement en beroeps-ethiek

Een psycholoog heeft net als een arts of advocaat beroepsgeheim. Dit betekent dat u er verzekerd van kunt zijn dat uw informatie binnenskamers blijft. Dit geldt uiteraard niet alleen voor de gesprekken in de praktijk, maar ook voor de voorafgaande telefoongesprekken en de e-mail, met een vraag of met uw verhaal, die u mogelijk verstuurt. De correspondentie met uzelf, verwijzers, collega-hulpverleners en gespecialiseerde instellingen gaat via het digitale netwerk met versleuteling van gegevens.

De praktijk is tevens aangesloten bij, en houdt vast aan de beroeps-ethiek van Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Gz-psychologen (LVVP).

Teamoverleg

Intern overleg over cliënten inzake diagnostiek, indicatiestelling en behandeling vindt plaats in het wekelijks teamoverleg, als ook tussen psychologen en verwijzers. Deze vorm van "best practice" maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid van de praktijk en behoort bij de therapie-voorwaarden. Als u het hier niet mee eens bent dient u dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken.

Samenwerking met verwijzers, collega 1e- of 2e- lijns zorgverleners

Wij strever ernaar om zowel met huisartsen, verwijzers en collega zorgverleners in de 1e - en 2e - lijn (fysiotherapeuten, diëtisten, logopedie, (school-)maatschappelijk werk,psychiater, oefentherapeuten) goede afspraken te maken omtrent wederzijdse verwijzing en coördinatie van zorg. Daarom hanteren wij samenwerkingsovereenkomsten op papier en hebben op regelmatige basis overleg over deze samenwerking.

Dossiervorming

Voor alle cliënten van wordt een (electronisch of papieren) dossier aangemaakt, waarin gegevens over Intake, diagnostiek , indicatiestelling, behandelplan , evaluatie, correspondentie en gespreksaantekeningen worden bewaard. Dit dossier is vertrouwelijk en is eigendom van de praktijk. Gegevens uit het dossier (met uitzondering van de werkaantekeningen) zijn ter inzage en kunnen (met schriftelijke toestemming) ter beschikking worden gesteld aan de cliënt of overige behandelaars. Het dossier blijft 10 jaar bewaard, waarna het automatisch wordt vernietigd. Op verzoek van cliënt kan het dossier eerder vernietigd worden of langer bewaard blijven.

Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Hieronder ziet u de tekst van het Goedgekeurde Kwaliteitsstatuut:

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Praktijk voor Psychologische Hulpverlening
Naam regiebehandelaar: Theo van Meer
E-mailadres: info@meervanpsy.nl
KvK nummer: 17243660
Website: www.meervanpsy.nl
BIG-registraties: 99045942925 (Gz- /klinisch psycholoog) 09045942916(psychotherapie)
Overige kwalificaties: EFT-therapeut;
Basisopleiding: Ontwikkelings / klinische Psychologie
AGB-code praktijk: 94000255
AGB-code persoonlijk: 94000326

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Angst- en stemmingsstoornissen (CGT/EFT/IPT) volwassenen en kinderen PTSS (EMDR)
Persoonlijkheidsproblematiek (CGT/EFT/Schematherapie) Relatieproblemen , Gezinsproblemen
(systeemtherapie / EFFT) Burnout, chronisch somatische klachten (COPD,
Oncologie,Rheuma,Parkinson) Eetstoornissen, Sexuele stoornissen,Identiteitsproblematiek,
Obsessief/compulsieve stoornissen, Autonomie-problematiek, Hechtingsproblematiek,
Assertiviteitstraining, Mindfulness

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):

Mw. drs. C. Welles: gz-psycholoog: 3906300425 (BIG-nummer) Agb-code 94009200

Dhr. drs. R. Sillekens, gz-psycholoog 29919221925 (BIG-nummer) Agb-code 94103127

Mw drs. F.F.G.M. Broeren, gz-psycholoog 69920375225 (BIG-nummer) Agb-code 94103408

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen

Revalidatie-instelingen (Revalis en Revazorg)

Zorggroep(en)
Anders: fysiotherapeuten, diëtisten,haptotherapeuten,sexuologen,Cesar-therapeuten,osteopaat.
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Hagro Uden/Veghel: huisartsen en POH-GGZ Medipark, Hoevenseveld ; Zorggroep Synchroon
(voorzitter huisarts Hoevenaars); Dr Maes, huisarts Boekel, fysiotherapie Wolbert
Uden,psychologenpraktijk Fleuren-Jansen Boxmeer, Sanimind Uden (psychiater Peter de Groodt), Ons Welzijn Uden (AMW), Revalidatiekliniek Revalis, Ziekenhuis Bernhoven (diverse specialismen)
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
POH-GGZ / Ons welzijn / huisarts - Psychiatrische problematiek: Sanimind,
GGZ Oost Brabant - Ernstige Depressie: GGZ-Oost Brabant, Sanimind, huisarts (medicatie) - Ernstige
Angst/dwangklachten: Centrum voor Angst en Dwang (Venray) - Suïcidaliteit: GGZ-Oost Brabant,
Sanimind - Chronisch somatische problematiek (fysiotherapie Wolbert, Bernhoven, UMC St.
Radboud: Revalis Den Bosch, - Triage, consultatie : Synchroon - Ernstige
persoonlijkheidsproblematiek: Scelta, De Viersprong
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Huisartsenpost GGZ-crisisdienst
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: dit via communicatie met huisarts (enpost) gaat

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?
Ja, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: CZ., DSW, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis.
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.meervanpsy.nl/werkwijze

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden
Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en noshow
tarief op http://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8.Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging

We leiden gz-psychologen op in samenwerking met Revalidatiekliniek en GGZ-instelling Revalis Den Bosch onder verantwoordelijkheid van Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen te Nijmegen

Link naar website: http://www.meervanpsy.nl/vertrouwen

Kwaliteits-keurmerk

In 2013 is de praktijk , met goed gevolg , gevisiteerd door een commissie van de NVVP en heeft het betreffende kwaliteitskeurmerk ontvangen dat erkend wordt door NVVP, NIP en nagenoeg alle zorgverzekeraars.

Patiëntenportaal: Zelf meekijken met uw eigen behandeling.

Wij hebben als psychologenpraktijk de termen : Veiligheid, Verbinding, Vaardigheid en Vertrouwen in ons Vaandel staan. Dat betekent dat we de behandelverantwoordelijkheid met u delen. Dit kan alleen als u goed geïnformeerd wordt over het behandelplan , het verloop en de te verwachten resultaten maar ook als u zelf inspraak hebt in de wijze waarop u de behandeldoelstellingen worden gerealiseerd. Daarom openen wij bij de aanvang van de gesprekken voor u een Digitaal Patiëntenportaal in mijntherapiedossier.nl . U krijgt van ons per email een gebruikersnaam en wachtwoord toegezonden waarmee u kunt inloggen in dit beveiligde patiëntenportaal en mee kunt kijken met uw eigen therapieverloop. U heeft direct inzage in de data van uw afspraken, huiswerkopdrachten, vragenlijsten, informatie over de gebruiket therapietechnieken en (tussentijdse) resultaten. U kunt online communiceren met uw therapeut en via het platform vragen naar verduidelijking of bevestiging. Zo kunnen we de samenwerking tussen u en uw therapeut optimaliseren.

ROM-portal : Cliënt-tevredenheid meting

Wij willen graag attent blijven op de kwaliteit van onze hulpverlening. Daarom vragen wij aan u om ons feedback te geven over de wijze waarop wij met u en uw vragen omgaan. Dat vragen we structureel tijdens de gesprekken en maken voor een deel ook gebruik van een online feedback instrument: het ROM-Portal. Het is mogelijk dat u een verzoek ontvangt om via email één of meerdere vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten inventariseren de zwaarte van uw klachten, de therapievoortgang en uw tevredenheid over het resultaat. Dit uiteraard op vrijwillige basis. De verzoeken per email komen binnen onder de term "Questmanager" of "Reflectum". Gelieve ze niet als SPAM te verwijderen.

Kwaliteitsstatuut vervolg

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij Theo van Meer (Praktijkhouder):Tel 0413255556 , email: theo@meervanpsy.nl of een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.

Link naar website LVVP (klachtenfunctionaris) lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Geschillencommissie Zorg in Den Haag.
De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website:https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

Voor kinder en jeugd (onder de 18 jaar) is een vertrouwenspersoon van het AKJ beschikbaar . Deze is bereikbaar via tel. (088) 555 1000 of info@akj.nl. Ook is het mogelijk om direct via de site van het AKJ een klachtenformulier in te vullen.

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Frannette Jansen, psychotherapeut (SGGZ), Karin Welles (kinder en jeugd), Femke Janssen (GBGGZ) en de basispsychologen in mijn praktijk.

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt


11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.meervanpsy.nl/aanmelden-contact


12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
- Aanmelding telefonische of via aanmeldformulier: http://www.meervanpsy.nl/aanmelden-contact -
Secretariaat bevestigt aanmelding en informeert over wachttijd, procedure (email) -
Intakefunctionaris selecteert op basis van spoed, specialisme en koppelt terug - Wachtlijstbespreking
wekelijks in vergadering - Secretariaat maakt dossier, plant afspraak in en stuurt uitnodiging -
Behandelaar doet Intake en neemt dossier over en coördineert verdere procedure van Intake,
diagnostiek, indicatiestelling en behandeling.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja


13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Theo van Meer
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Mw. drs. C. Welles, gz-psycholoog , mw. drs. F.H. Janssen, gz-psycholoog, Mw. drs W de Klein, basispsycholoog, Dhr. drs. J.P.E. Kok, basispsycholoog, Mw. drs. A. Bruins, basispsycholoog.


14. Behandeling


14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Theo van Meer, Karin Welles, Femke Janssen, Wieteke de Klein, Jasper Kok, Anne Bruins
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Theo van Meer, Karin Welles, Wieteke de Klein, Jasper Kok, Anne Bruins,
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
Onze computersoftware (Incura) voorziet in een patientenplatform, waarin de patient mee kan
kijken met zijn behandeling (inzage afspraken, behandelplan, huiswerk, informatie, evaluatie, ROMportal).
Patient ontvangt bij Intake een gebruikersnaam en inlogcode en kan meekijken en
communiceren met de behandelaar. Dit programma voorziet ook in effectmeting
(klachtenvragenlijsten) en tevredenheidsmeting.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Wekelijkse voortgangbespreking in teamvergadering, evaluatie vial ROM-Portal LVVP in
patientenportaal Incura.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Een effectiviteitmeting van het verloop van de klachten met de OQ-45 via het ROM-portal in mijn
zorgprogramma (Incura) met een beginmeting, tussenmeting en eindmeting. Deze worden
besproken in Intake, evaluatie en afronding. Verder vinden tijdens de gesprekken regelmatig
mondelinge evaluaties plaats
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
CQI-A via het ROM-Portal in mijn zorgprogramma (Incura)


15. Afsluiting/nazorg


15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja


16. Omgang met patientgegevens


16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening
Naam: T G J van Meer
Plaats: Uden
Datum: 03 oktober 2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja