Generalistische Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ is een vorm van kortdurende , klachtgerichte hulpverlening door een (BIG-geregistreerde) gezondheidszorgpsycholoog.

Wat is een gezonheidszorgpsycholoog (Gz-psycholoog)?
Een Gz-psycholoog is een universitair opgeleid psycholoog die heeft gespecialiseerd in de hulpverlening en is gevestigd in de eerste-lijns-gezondheidszorg. Hij (of zij) is generalist, dat wil zeggen dat hij breed is opgeleid om voor veel problemen een oplossing te bieden. Kenmerkend is de probleemgerichte aanpak. Een Gz-psycholoog is BIG-geregistreerd, een door de Inspectie van de Gezondheidszorg erkend beroep.

Doorgaans werkt de vrijgevestigde gz-psycholoog samen met u aan het verminderen of verwijderen van klachten door handvatten te bieden voor situaties in het hier en nu. Het kan ook zijn dat de aanpak wat meer persoonsgericht is of dat, in overleg met u, een verwijzing plaatsvindt naar specialistische hulpverlening. U komt in ieder geval altijd in de juiste handen terecht.

Niet iedere psycholoog kan zich zomaar gz-psycholoog noemen. Om gezondheidszorg-psycholoog te worden is een specifieke combinatie van een (door de overheid erkende) opleiding (tot gezondheidszorgpsycholoog), werkervaring en methode van werken vereist.

Kwaliteitsbewaking
Zowel het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) als de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), maar ook de overheid (Inspectie voor de Volksgezondheid) bewaken de kwaliteit en deskundigheid van onze (gz-)psychologen. Ieder van onze psychologen is lid van één van bovenstaande beroepsverenigingen.

Klachtenregeling
De praktijk kent een klachtenregeling die ondergebracht is bij de LVVP. Als u niet tevreden bent over de benadering in de praktijk dient u eerst contact op te nemen met uw behandelaar en in 2e instantie de praktijkhouder. Als u klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissies van onderstaande beroepsvereniging.

Meer informatie kunt u vinden op
lvvp.info of lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling

Crisissituaties
In principe voorziet een vrijgevestigde psychologenpraktijk niet in crisisopvang. Heeft u toch acuut hulp nodig en de praktijk is op dat moment niet bereikbaar ?

Ingeval er bijvoorbeeld `s avonds of in het weekend een acute hulpvraag of crisissituatie ontstaat, is het aan te raden om direct contact op te nemen met de huisartsenpost of de crisisdienst van de GGZ Oost Brabant.

Verklaringen afgeven
In sommige gevallen vraagt de cliënt aan de psycholoog om een verklaring af te geven over zijn/haar psychisch functioneren. Dit zijn veelal verklaringen die een materieel of juridisch belang dienen. In navolging van advies van het NIP kunnen wij een dergelijk advies niet afgeven. Reden hiervan is dat de psychologische behandeling uitsluitend gericht is op verbetering van uw gezondheid en gebaseerd is op vertrouwen. De psycholoog doet niet aan waarheidsvinding en is geen belangenbehartiger in materiële of juridische zin.

Het afgeven van dergelijke verklaringen sluit niet aan bij de primaire doelstellingen van de behandelrelatie en kan de vertrouwensrelatie beschadigen. Mocht u belang hebben bij een verklaring, dan kunt u een onafhankelijke deskundige (laten) inschakelen voor objectief onderzoek en rapportage.